Ogłoszenie

UWAGA!
Ważne ostrzeżenie!
Zdemontujcie deszczomierze, od jutra przymrozki do - 7 stopni Celsjusza.


Nowe zasady nawożenia azotem

ARiMR jako agencja obsługująca rolnictwo polskie po akcesji do struktur UE, sprawy związane z funkcjonowaniem samej ARiMR oraz całej Unii Europejskiej w rolniczym ujęciu.

Nowe zasady nawożenia azotem

Postprzez danield28 » Śr, 16 stycznia 2019, 16:56

Część, jakby ktoś był zainteresowany tematem stosowania nawozów azotowych według nowych zasad zapraszam do oglądania:

https://www.youtube.com/watch?v=iry3PWYRZ9A&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=5kb3eZMrycA&t=16s
danield28
Zaczynający przygodę
 
Posty: 62
Obrazki: 64
Dołączył(a): Cz, 7 czerwca 2012, 13:41
Lokalizacja: Żuławy

Re: Nowe zasady nawożenia azotem

Postprzez djp » Cz, 28 lutego 2019, 12:57

Przy tłumaczeniu przepisów miał kolega kilka wątpliwości. I słusznie, ja też miałem więc zadałem kilka pytań ARiMR. Poniżej odpowiedzi. Z odpowiedzią 5b się nie zgadzam ponieważ w tym rozporządzeniu nie ma odniesienia do innego rozporządzenia, na które się powołano.

1. W RA (rozporządzenie azotanowe) w załączniku nr 8 zastosowano "współczynnik wykorzystania azotu z nawozu mineralnego" (o wartości 0,7). Współczynnik ten nie występuje w żadnym innym miejscu RA (nawet w tabeli 11). Przy sporządzaniu planu nawożenia jest on wykorzystywany lecz nie jest wykorzystywany w "obliczaniu sumy azotu działającego" podanej w RA w załączniku nr 9. Czy to oznacza, że rolnicy sporządzający plan będą używać jakichś innych nawozów niż rolnicy nie sporządzający tego planu?
Współczynnik wykorzystania azotu N z nawozów azotowych mineralnych jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przy obliczaniu dawki nawozów azotowych mineralnych w uproszczonym bilansie azotu w trakcie opracowania planu nawożenia azotem. Dzieląc obliczoną dawkę nawozów azotowych mineralnych na podstawie bilansu azotu, przez wartość współczynnika 0,7 otrzymujemy większą liczbę. Z tego wniosek, że jeśli rolnik pragnie zwiększyć ilość zastosowanego nawozu mineralnego na daną uprawę ponieważ będzie większe zapotrzebowanie na azot spodziewanego wyższego plonu danej uprawy, może skorzystać z możliwości dobrowolnego opracowania planu nawożenia azotem i stosować takie dawki jakie wynikają z tego planu. Rolnik może dobrowolnie sporządzić plan nawożenia azotem na podstawie rzeczywistego pobrania azotu przez daną roślinę, jednak musi pamiętać, aby opracować plan nawożenia azotem dla wszystkich pozostałych upraw w gospodarstwie.
2. W RA 1.5.1.3 wskazano, że "Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art.102 ust.1ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sporządza plan nawożenia azotem, albo stosuje maksymalne dawki azotu, o których mowa w Programie" . Czy to oznacza, że rolnik nie sporządzający planu nawożenia może uzyskać plon np: pszenicy ozimej w wysokości maksymalnie 7,4 t/ha (7,4 t/ha x27 kgN/t = 200 kgN/ha)?
Przy obliczaniu maksymalnych dawek azotu nie bierze się pod uwagę osiągalnego plonu.
3. Co jest błędem w RA załącznik nr 9 w wyliczeniach dawki azotu mineralnego - rolnik powinien zmniejszyć dawkę nawozów o 39 kgN/ha czy też w tabeli 14 maksymalna dawka N dla buraka cukrowego w wysokości 180 kgN/ha?
W przykładzie zamieszczonym w załączniku nr 9 do Programu jest błąd w odejmowaniu ponieważ:
209 kg N/ha – 180 kg N/ha = 29 kg N/ha a nie 39 kg N/ha
W tabeli 14 są wartości prawidłowe: maksymalna ilość azotu działającego dla uprawy burak cukrowy wynosi 180 kg N/ha.
4. Czy określenie użyte w RA 2.2.1 „…albo obliczenia maksymalnych dawek azotu” należy utożsamiać z obliczeniami w załączniku nr 9 opisanych jako „Przykład obliczenia sumy azotu działającego”?
Obliczenia maksymalnych dawek azotu należy utożsamiać ze sposobem wskazanym w załączniku 9 do Programu działań.
5. W RA 1.5.2.1. określono, że „Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:
1) opracowuje plan nawożenia azotem;
2) może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Strony przechowują zawartą umowę co najmniej przez 3 lata od dnia jej wygaśnięcia.”
W związku z tym mam następujące pytania:
a) w stosunku do zwierząt użyto określenia „…prowadzi chów lub hodowlę powyżej xxxx stanowisk…”. Czy określenie to należy utożsamiać z posiadaniem odpowiedniej liczby zwierząt, gdyż zgodnie z logiką można mieć tyle stanowisk, ale przez np.: rok nie obsadzonych?
b) określenie „…750 stanowisk dla macior…” oznacza, zgodnie z logiką, że obowiązki określone w punktach 1 i 2 tego zapisu nie dotyczą podmiotów mających mniej lub więcej stanowisk dla macior. Czy to nie jest błąd w zapisie?
c) w jaki sposób podmiot posiadający liczbę zwierząt ponad określoną liczbę powinien postąpić w sytuacji gdy po zbyciu maksymalnie 30% gnojówki lub gnojowicy, braku możliwości przeznaczenia jej części na produkcję biogazu i zużyciu jej na grunty własne w maksymalnej wysokości 170 kgN/ha w dalszym ciągu pozostaje mu gnojówka lub gnojowica?
d) czy podmiot, który nie spełnia określonej liczby poszczególnych zwierząt (np.: ma mniej niż 2000 stanowisk dla świń) nie może sprzedawać gnojowicy wytwarzanej w gospodarstwie, czy też może zbyć nawet całość produkowanej gnojowicy?
e) czy z zapisu w punkcie 2 wynika, że podmiot produkujący gnojowicę nie może jej wykorzystać na posiadanych użytkach rolnych, które w danym roku są ugorowane?
f) czy stwierdzenie użyte w punkcie 2 „...a pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego…” w kontekście RA 1.5.2.3 i 1.5.2.4 oznacza, że podmiot musi posiadać własną instalację do pozyskiwania biogazu ponieważ nie może on „zbyć” więcej niż 30% gnojowicy? „Przeznaczenie” nie jest tożsame ze „zbyciem”.

Odpowiedź na pytanie 5a
Określenie „(…) prowadzi chów lub hodowlę drobiu lub świń o więcej niż: (…) stanowisk dla drobiu (…) stanowisk dla świń, (…) stanowisk dla macior” należy utożsamiać z posiadaniem odpowiedniej liczby stanowisk, a nie wiązać z faktyczną liczbą utrzymywanych zwierząt.
Ww. podmioty, zostały wskazane w ust 6 pkt 8 Załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. poz. 1169) jako instalacje typu IPPC i jako takie muszą posiadać pozwolenie zintegrowane.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) wprowadziła od 1 stycznia 2002 r. obowiązek uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji typu IPPC.
Odpowiedź na pytanie 5b
Określenie „(…) 750 stanowisk dla macior” oznacza „powyżej 750 stanowisk dla macior”.
Wyjaśnienie - zapis zawarty w ust 6 pkt 8 Załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. poz.1169), stanowi, że cyt:
8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40 000 stanowisk dla drobiu,
b) 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
c) 750 stanowisk dla macior
Odpowiedź na pytanie 5c
W pozwoleniu zintegrowanym dla Instalacji IPPC jest wskazane w jaki sposób muszą zostać zagospodarowane wytworzone przez zwierzęta nawozy naturalne – gnojówka i gnojowica.
Jeśli Podmiot po zbyciu maksymalnie 30% gnojówki lub gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania nie ma możliwości zagospodarowania pozostałej ilości na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, ponieważ przekroczyłby dawkę 170 kg N w czystym składniku na 1 ha UR oraz nie ma możliwości przekazania jej do produkcji biogazu rolniczego - musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi ze stwierdzenia niezgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom. (Dz. U. poz. 1836)

...........ciąg dalszy w następnym poscie
djp
Nowicjusz
 
Posty: 5
Obrazki: 10
Dołączył(a): Śr, 29 stycznia 2014, 11:09
Lokalizacja: LUB

Re: Nowe zasady nawożenia azotem

Postprzez djp » Cz, 28 lutego 2019, 12:58

Odpowiedź na pytanie 5d
Podmiot, który posiada mniej niż 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg nie jest objęty wymaganiami, które dotyczą instalacji typu IPCC.
Podmiot prowadzący chów lub hodowlę świń poniżej 2000 stanowisk może zbyć nawozy naturalne na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub przekazać do biogazowni lub utylizacji.
W przypadku przekazywania nawozów naturalnych obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i przeznaczonych do przekazania oraz ilości azotu w tych nawozach dokonuje przekazujący.
Odpowiedź na pytanie 5e
Nie wolno stosować nawożenia na glebach odłogowanych (gruntach odłogowanych). Ten wymóg obowiązuje wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, o której mowa w art. 102 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
Przed planowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.
Odpowiedź na pytanie 5f
Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior nie musi posiadać własnej instalacji do pozyskiwania biogazu. Przeznaczenie pozostałej ilości gnojówki i gnojowicy do produkcji biogazu rolniczego znaczy to samo co jej zbycie do biogazowni.
6. Czy zapis w RA 1.5.2.4 oznacza, że podmiot jest zobowiązany do sporządzenia planu nawożenia tylko wtedy, gdy kupuje nawóz naturalny lub pofermentacyjny od importera lub podmiotu określonego w RA 1.5.2.1? Czy oznacza, że przy zakupie tych nawozów od innych podmiotów tworzenie planu nawożenia nie jest obowiązkowe?
Podmiot nabywający nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby jest obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem w przypadku ich nabycia:
1) od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny,\
2) od podmiotu który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Pozostali rolnicy nabywający nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od innych rolników lub producentów biogazu rolniczego nie muszą posiadać planu nawożenia, chyba, że są do tego zmuszeni przepisami rozdziału 1.5.2. Plan nawożenia azotem.
djp
Nowicjusz
 
Posty: 5
Obrazki: 10
Dołączył(a): Śr, 29 stycznia 2014, 11:09
Lokalizacja: LUB

Re: Nowe zasady nawożenia azotem

Postprzez danield28 » Wt, 12 marca 2019, 20:17

Dodaję poniżej plik z kalkulatorem do obliczania dawek azotu.
Załączniki
Kalkulator Nawożenia Azotem.xls
(70 KiB) Pobrane 863 razy
danield28
Zaczynający przygodę
 
Posty: 62
Obrazki: 64
Dołączył(a): Cz, 7 czerwca 2012, 13:41
Lokalizacja: Żuławy


Powrót do ARiMR - UE

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość